PODMÍNKY UŽÍVÁNÍ SLUŽEB serveru perpetuumklub.cz (dále jen Podmínky)

Toto je ujednání mezi Vámi (dále jen uživatel) a provozovatelem serveru perpetuumklub.cz (dále jen provozovatel). Podmínkou pro užívání služeb serveru perpetuumklub.cz je souhlas s tímto dokumentem.

1. Provozovatel umožňuje registrovaným uživatelům užívat služby serveru perpetuumklub.cz, k nimž mají registrovaní uživatelé přístup po přihlášení na server perpetuumklub.cz pomocí webové stránky k tomu určené.

2. Provozovatel prohlašuje, že bude v nejvyšší možné míře využívat svých možností, znalostí a dovedností tak, aby uživatelům zaručil kvalitu nabízených služeb.

3. Provozovatel je oprávněn bez nutnosti předchozího oznámení uživatelům kdykoli zasáhnout do systému za účelem jeho úprav.

4. Provozovatel je oprávněn provést kdykoli bez předchozího oznámení uživatelům jakékoli změny v Podmínkách. Uživatel je povinen se s těmito změnami seznamovat. Bude-li uživatel pokračovat v používání služeb serveru perpetuumklub.cz po provedení změn v Podmínkách, má se za to, že se změnami bez výhrad souhlasí.

5. Podmínkou využívání všech služeb je úplná a správná registrace uživatele.

6. Registrace uživatele může být kdykoli provozovatelem odmítnuta nebo zrušena, a to bez udání důvodu.

7. Uživatel nesmí umisťovat na server perpetuumklub.cz materiály, které jsou v rozporu s Listinou základních práv a svobod, se zákony ČR, odporují dobrým mravům, či propagují rasovou a jinou nesnášenlivost, nebo omezují soukromí jiných osob apod. Provozovatel si vyhrazuje právo zamezit zveřejnění takového materiálu, bez nároku na náhradu.

8. Uživatel nesmí na server perpetuumklub.cz umisťovat reklamní materiály ani jiným způsobem používat server perpetuumklub.cz k reklamním účelům.

9. Vkládané materiály musí také splňovat další podmínky uvedené na jednotlivých stránkách, prostřednictvím kterých tyto materiály uživatel vkládá, pokud nebudou vkládané materiály splňovat podmínky, budou ze serveru odstraněny bez nároku na náhradu.

10. Materiály vkládané uživatelem mohou být kdykoli provozovatelem odmítnuty nebo zrušeny, a to bez udání důvodu a bez nároku na náhradu.

11. Provozovatel neručí, ani není odpovědný za materiály umístěné na server perpetuumklub.cz uživateli. Uživatel se tímto zavazuje, že má v případě neautorského díla potřebný souhlas autora k publikaci autorského díla a že má vypořádané závazky vůči autorovi.

12. Uživatel nese plnou odpovědnost za důsledky svých činů spojených s užíváním služeb serveru perpetuumklub.cz, včetně dodržování autorských práv uveřejňovaných materiálů.

13. Vzniknou-li třetí straně či provozovateli vinou uživatele ztráty nebo škody, může provozovatel na uživateli vymáhat jejich náhradu včetne všech poplatků a nákladů vzniklých v důsledku takového jednání.

14. Uživatel prohlašuje, že nebude podnikat kroky, které by mohly poškodit server perpetuumklub.cz či jeho provozovatele.

15. Uživatel souhlasí, že nemá nárok na náhradu jakékoli vzniklé škody způsobené nesprávnou funkcí či nedostupností služeb.

16. Porušení Podmínek může vést k omezení využívání poskytovaných služeb, ke zrušení uživatelského účtu bez náhrady, případně k úplnému zamezení přístupu na server perpetuumklub.cz.

17. Urážky či výhružky, které bude uživatel psát prostřednictvím komunikačních kanálů dostupných uživatelům serveru perpetuumklub.cz jinému uživateli či uživatelům, administrátorovi či administrátorům nebo provozovateli serveru, budou v případě potřeby předány polici ČR jako důkazní materiál v trestněprávním řízení.

18. Uživatel bere na vědomí, že výhody jemu poskytnyté provozovatelem serveru mu mohou být kdykoliv odepřeny z důvodu technické závady, nevhodného chování, nezpůsobilosti uživatele k jejich čerpání, porušením těchto podmínek nebo i bez udání důvodu a že výhody jsou nezávazné. Uživatel v případě odepření jemu poskytnutých výhod nemá nárok na žádnou náhradu.

19. Provozovatel si vyhrazuje právo zasílat důležité informace do e-mail schránky uživatele i v případě, že si uživatel tyto informace předem nevyžádal.

20. Provozovatel těchto stránek se zavazuje, že s osobními údaji uživatele, které je nutno pro registraci vyplnit, bude nakládáno v souladu s příslušnými zákony, platnými v ČR a vyvine úsilí o jejich (zadaných osobních údajů) ochranu.

21. Provozovatel si vyhrazuje právo zrušit dlouhou dobu nevyužívané uživatelské účty uživatelů serveru perpetuumklub.cz, a to po předchozím upozornění elektronickou poštou na e-mailovou adresu zadanou uživatelem při registraci.